بخش داخلی

در بخش داخلی بیمارستان حیوانات خانگی سپیدار با همکاری متخصین مجرب بیماری های داخلی دام های کوچک و بهره گیری از امکانات و تجهیزات پیشرفته، خدمات تخصصی معاینه، تشخیص و درمان انواع حیوانات خانگی ارائه می گردد.