داروخانه

بخش داروخانه بیمارستان حیوانات خانگی سپیدار مجموعه ای کامل از کلیه داروهای درمانی، مکمل و اورژانسی مورد نیاز حیوانات می باشد.